Uthyrning

För bokning och frågor ring Birgitta Persson tel 0370 814 13

mobil 070 217 20 93 / 070 588 14 13                                                                                                                                          

Priser:

Samlingslokalen vardagar privat personer 500:-

Samlingslokalen vardagar företag/föreningar 800:- (exklusive moms)

Samlingslokalen fredag-söndag 1200: - per dag

Samlingslokalen samt bassängerna 3000:-

(bassängerna endast efter ordinarie stängningstid)

Hyreskontrakt

Härmed förbinder sig Stiftelsen Forshedabadet att hyra ut till:

Namn.........................................................................................

Adress........................................................................................

Post nr: Ort.................................................................................

Telefon.......................................................................................

Hyran avser följande datum.........................................

Hyran ...............................kronor: betalas till bankgiro. 5487-7592

Villkor för att hyra lokalen:

I hyressättningen ingår inte städning, utan det ligger på hyresgästen att städa efter sig och lämna lokalen i det skick som det var innan uthyrning.

Vi kommer att ta ut en avgift på städning med 500 kronor om städningen underkänns.

Avbeställning av hyrd lokal skall göras senast en vecka före hyrestillfället, i annat fall debiteras halva hyreskostnaden.

Uppsättning av dekorationer eller vidtagande av andra anordningar som kräver fästen i väggar, tak eller golv får inte göras utan medgivande av hyresvärden.

Hyresgästen förbinder sig att använda lokalen för avsett ändamål, om det krävs speciella tillstånd för detta för det avsedda hyrestillfället ansvarar hyresgästen själv att tillstånd utfärdas av berörd myndighet och ej strider mot svensk lag.

Ansvarig hyresgäst skall finnas tillgänglig på Stiftelsen Forshedabadet när aktivitet pågår under avtalad hyrestid.

 

Jag har tagit del och godkänt villkoren för att hyra Stiftelsen Forshedabadets lokaler.

 

Hyresgäst för Stiftelsen Forshedabadet.

……………………………………..

……………………………………..

Namnförtydligande